Sai baba devotional songs free download in telugu. Ayyappa Devotional Songs Download 2019-05-26

Sai baba devotional songs free download in telugu Rating: 4,7/10 875 reviews

Telugu Devotional Songs

sai baba devotional songs free download in telugu

వారి దర్శన మాత్రముననే భక్తుల మనములు వెంటనే శాంతి వహించుచుండెడిది. వానివద్దనుంచి జరీపాగాను క్రయమునకు దీసికొనెను, దానిని బాబా స్వయముగా తాత్యాతలకు చుట్టెను. వేడిని, చలిని లెక్కింపక యంతటి చిన్నకుర్రవాడు కఠినతప మాచరించుట సమాధిలో మునుగుట చూచి ఆ గ్రామీణులు ఆశ్చర్యపడిరి. ఈ కంచెయు, పై కప్పును కోపర్ గాం స్టేషనునుండి షిరిడీ తెచ్చుటకు 7-8-0 ఖర్చు భక్తసగుణు ఇచ్చెను. బాబా సొంతము కొరకు ఏమియు చెయక యితరుల మేలుకొరకే యెల్లప్పుడు పాటుపడేవారు. నేనేదైన వ్రాయ తలపెట్టినచో వారి యనుగ్రహము లేనిదే యొక్క మాటగాని వాక్యముగాని వ్రాయలేను.

Next

Free Telugu Devotional Songs: Devotional Mp3

sai baba devotional songs free download in telugu

మోహర్రం పండుగకు కొంతమంది మహమ్మదీయులు మసీదులో తాజీయా లేక తాబూతు నిల్పి కొన్ని దినములు దాని నచ్చట నుంచినపిమ్మట గ్రామములో నూరేగించెదమనిరి. Few suggestions to make this app even better. ఎవరును ద్వారకకు పోవలసిన అవసరము లేదు. కాని బాబాగారి ధౌతి చాల విశిష్టము, అసాధారణము నైనది. వేయి సూర్యులకాంతిలో ప్రకాశించే దివ్య త్రిదశవిమానంలో సిద్ధ సాధ్య కిన్నెరా కింపురుష గరుడ గంధర్వ అప్సరోగణాలతో పరివేష్టించబడి స్వామివారు శ్రీదేవి భూదే వి సమేతంగా వచ్చినట్టు శ్రీవారి ఆవిర్భావఘట్టంలో వర్ణించబడివున్నది.

Next

‎Bhajan

sai baba devotional songs free download in telugu

దీనినిబట్టి బాబా సర్వజ్ఞుడనియు మిక్కిలి దయార్ద్రహృదయుడనియు తెలియును. Jehi Sumirat Siddhi Hoi 02. కాని యేది చెప్పవలెనను విషయము తేల్చుకొనలేకున్నాను. బాబా కలత జెందక వట్టి వత్తులు మాత్రమే ప్రమిదలలో బెట్టియుంచెను. అట్లనే యొక వైశ్యయోగి పుణతాంబే నుంచి వచ్చుచుండెడివాడు.

Next

Ayyappa Devotional Songs Download

sai baba devotional songs free download in telugu

బాబా మసీదులో కూర్చుండి మహాళ్సాపతి, అప్పాశిందే, కాశీరాములతో మాట్లాడుచుండెను. ఆ ధునిలో అహంకారమును, కోరికలను, ఆలోచనలను ఆహుతి చేసి అల్లాయే యజమాని అని పలికేవారు. Chord Ayyappa Swamy Bhakthi Geethalu Telugu Devotional Songs. ఆయన స్మృత్యర్థం నివాళ్లర్పిస్తూ ప్రతిఏటా ఆయన జన్మించిన తిరువాయురులో జనవరి, ఫిబ్రవరి మాసాల్లో త్యాగరాజు ఆరాధనోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. వెంటనే పరుగెత్తి బాబాను పట్టి వెనుకకు లాగిరి. కాని చేలాకు గురువుయొక్క లోపములు బాగా తెలియును.

Next

‎Bhajan

sai baba devotional songs free download in telugu

ఖండోబామందిరమునకు తగిలియున్న ఖాళీజాగాలో బండ్లు విడిచిరి. అప్పటినుండి జాతర మేళ శ్రీరామనవమి యుత్సవముగా మారెను. శ్రావణ పౌర్ణమి ముందురోజు బొంబాయి పాస్తాసేట్ యను పార్సీ భక్తుడొకడు మనియార్డరు ద్వారా రూ. మొదట 5,000 మొదలు 7,000 వరకు యాత్రికులు వచ్చేవారు. నేను వారి గొప్పతనమును, విశిష్టతను పూర్తిగా వర్ణించలేను. శ్రీరామనవమి యుత్సవమనగా హిందువులకు చాల ముఖ్యము. Bal Bhakta Lagi Tuchi 11.

Next

TELUGUDEVOTIONALSWARANJALI: Saibaba Telugu Devotional Songs Download Free

sai baba devotional songs free download in telugu

నా పూర్వజన్మసుకృతముచే వారి పాదములవద్ద కూర్చొను భాగ్యము లభించినది. నానాసాహెబు చాందోర్కరు బాబాకు గొప్ప భక్తుడు. అద్భుతావతారము సాయిబాబాకు యోగాభ్యాసము లన్నియు తెలిసియుండెను. వారేతెగవారని యడుగబోయిన వారెల్లరు వారిని సందర్శించిన వెంటనే మూగలగుచు పరవశించుచుండిరి. Aarti Gajvadan Vinayak Ki 05. అంతులేని బాబా గొప్పతనమును, పారమును ఎవ్వరును కనుగొనకుండిరి.

Next

Telugu Devotional Songs

sai baba devotional songs free download in telugu

దాదాపు రెండు వందల ఏళ్లకు పూర్వం త్యాగబ్రహ్మం రచించిన కృతులలోని చరణాలు స్థిరంగా నిలిచిపోవటానికి కారణం. నానా యెంత వేడినను బాబా డాక్టరుగారిచే చికిత్స పొందుటకు సమ్మతింపలేదు. షావుకార్లు ఇదంతయు జూచి పశ్చాత్తాపపడిరి; క్షమాపణ కోరిరి. దాని నీడలో నొక వింత పురుషుడు కూర్చొనియుండెను. శ్రీరామచంద్రుడు పుట్టినప్పుడు రావణుడనే యహంకారమును, దురాలోచనలను చంపుటకై నిశ్చయముగా బాబారూపములోనున్న రాముడు తప్పక కోపించవలెననిరి.

Next

Telugu Bhakthi Songs

sai baba devotional songs free download in telugu

గురువుగారి హస్తలాఘవము సంసారమను సముద్రములో జీవుడనే యోడను సద్గురువు నడుపునపుడు అది సులభముగాను జాగ్రత్తగాను గమ్యస్థానము చేరును. These are provided to give users the idea of best music. గొప్ప వ్యయ ప్రయాసలతో 1911 వ సంపత్సరములో సభామండపము పూర్తిచేసిరి. ఇట్లు వారి కీర్తి దూరదేశములకు వ్యాపించగా, భక్తులన్ని దేశములనుండి షిరిడీ చేరి, వారిని దర్శించి వారి యాశీర్వాదమును పొందుచుండిరి. నల్లజీడిపిక్కలమందు పెట్టినప్పుడు సున్నితమైన కండ్లు మండనేలేదు. తరువాత లక్షణ్ కచేశ్వర్ జఖాడె యను బ్రాహ్మణుడు నానుమామా పూజారి పూజ చేయుచుండెను.

Next

Sai Amritwani Telugu By Anuradha Paudwal [Full Telugu Song]

sai baba devotional songs free download in telugu

కాని మొట్టమొదట ఫిర్యాదు చేసిన వానికి ఆ విషయముగుర్చి కొంచమైన తెలిసియుండునని తననే అనుమానించెదరని యూరకొనెను. అందుచే నాకు జ్ఞాపకము వచ్చినప్పుడెల్ల ఒక్కొక్కటి చెప్పెదను. You should include likes and played both in this trend. తన పాదపద్మములయందు శరణు పొంది తరించమని భక్తులకు సూచించే ఒక మార్గం. Shuklambardharam Vishnu Shashivarnam Chaturbhujam -Ganapat. వారు జ్ఞానమూర్తులు, వైష్ణవభక్తుల కిల్లువంటివారు; నశించు వస్తువులయందభిమానము లేనివారు; భూలోక మందుగాని, స్వర్గలోకమందుగాని గల వస్తువులయందభిమానము లేనివారు. గురువుగారి హస్తము తగులగనే కాలిపోవును; జన్మజన్మల పాపములు పటాపంచలై పోవును.

Next

Sai Baba Songs

sai baba devotional songs free download in telugu

అంతే కాక ఇప్పట్లోలాగా ఉపగ్రహాలు, గూగుల్ మ్యాపులు లేకుండా ఎంత ఖచ్చితంగా భూగోళ వివరాలను ఎలా వివరించాగలిగాడో ఒక సారి ఆలోచించండి. Utha Utha Ho Saklik 05. ఈ రెండూ ఉంటె ముందు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం, తద్వారా విష్ణుమూర్తి అనుగ్రహం కూడా పొందవచ్చు. అందుకే ఆమెను ఈ రెండు రంగుల వస్త్రాలలో ఎక్కువగా చిత్రిస్తారు. శ్రీనివాసుడనే నామానికి ప్రతీకగా శ్రీదేవి శ్రీవారి వక్షస్థలంలో కుడివైపు కొలువై వుంటుంది. అందులో గోముఖ నిర్మాణములు, కఱ్ఱబల్లలు, జపమాలలు గాన్పించెను.

Next